Fiction
MARIA DONEVA (BULGARIA)
Bulgarian Texts: Maria Doneva • English Translations: Pavel Boyanov

Еуфония Фотографска

Еуфония Фотографска беше симпатична вещица, образована, с изискани обноски и добър нрав.
Младите вампири от съседната планина се тълпяха край нея и се редуваха да я канят на танц. Таласъмът от сметището спеше на изтривалката пред вратата й. Призраците от гробището й правеха серенади. Няколко караконджула също наобикаляха Еуфония и носеха я меча кожа, я вълшебни гъби. Един зеленясал трол тръсна на масата й кофа собственоръчно изкопани диаманти, а седем джуджета й подариха седем чаши от ковано злато.
Толкова красива беше младата вещица Еуфония Фотографска!
Е, може и да не беше чак точно толкова красива, а със своите 204 години не беше и чак толкова млада, но в близката и далечна околност не живееше друга вещица освен нея, и за вампирите, таласъма от сметището, призраците, караконджулите, троловете и джуджетата тя беше единствената възможност да се задомят. Или Еуфония, или ергенлък и самотно пране на чорапи, самотно готвене на буламачи и още по-самотно хъркане в кревата (или в ковчега – за вампирите). И така – завинаги, защото те бяха фантастични и следователно безсмъртни.
Но нима на Еуфония й беше по-лесно?
С вампир нямаше бял ден да види. Таласъмът миришеше на гнил картоф. Призраците – меланхолични, троловете – недодялани, джуджетата ниски. А караконджулите, да си го кажем правичката, направо си бяха прости.
– Да – въздъхна Еуфония Фотографска, – да имаш прекалено голям избор е същото като да нямаш никакъв избор.
Тя затвори любовния роман, който четеше, цъкна нощната лампа, сви се на кълбо под пухената си завивка и заспа сам-сам-сам-сам-сама.

Euphony di Fotografia

Euphony di Fotografia was a pleasant-looking witch, educated, with exquisite manners and good temper.

The young vampires from the near-by mountain crowded beside her, alternating to invite her to dance. The goblin from the dump was sleeping on the mat in front of her door. The ghosts from the graveyard made her serenades. Several boogeymen also courted Euphonia and on occasions would give her a bearskin, magic mushrooms or some other present. A greenish troll threw on her table a bucket of diamonds he had digged out with his own hands, and seven dwarves gave her seven cups of wrought gold.

So beautiful was the young witch Euphony di Fotografia!

Well, maybe she was not that pretty, and maybe she was not that young with her 204 years, but in the near (and far) vicinity there lived no other witch except her, and for the vampires, the goblin of the dump, the ghosts, the boogeymen, the trolls and the dwarves she was the only chance to get married. It was either Euphonia, or the lonely life of a bachelor with its lonely washing of socks, lonely cooking of slops and even more lonely snoring in the bed (or in the coffin, in the case of the vampires). And it would go this way forever, because they were fantastic and therefore immortal.

But did Euphony have it easier?

With a vampire for a match, she had to forget the bright part of the day. The goblin smelled like a rotten potato. The ghosts – melancholic, the trolls – unpolished, the dwarves – low. And the boogeymen, let’s own up to it, were complete jerks.

„Yes,“ Euphony di Fotografia sighed, „having too much choice is the same as having no choice. “

She closed the romance novel she was reading, tapped the night lamp off, rolled up under her quilted blanket and fell asleep all-all-all-alone.

Излез от картината!

– Няма.
– Как така няма! Знаеш условието.
– Не искам да излизам. Всеки път се пречупвам и се насилвам, за да изляза. Този път вече – не.
– Моля те. Ако закъснеем, не знам какво може да стане.
– Всичко!
– Да… Може да не успеем да се приберем.
– Кой иска да се прибира?
– Може да ни видят тук… Ще стане скандал. Емигранти във Франция! Толкова е безотговорно. Хайде, стягай се.
– Не.
– Моля ти се. Не ти ли харесва да идваме тук – само ние? Не мога да загубя това.
– Живея само за тези часове. Другото не е живот.
– Знам. Не е живот. Вледенявам се само като си помисля, че след малко пак ще бъда на склона. Същите кучета. Същите къщи.
– Казвам ти да останем!
– Не може. И без това е чудо, че успяваме да дойдем тук.
– Да останем.
– Не.
– Не мога да напусна слънцето. Слънцето не ме пуска. Хоризонтът трепти и небето е метален лист, нажежен до бяло. Искам да съм змия. Мога да лежа цяла вечност на сухата пръст и да попивам горещината й, а очите ми да се взират в слънцето, докато ослепея.
– Защо се събличаш?! Тръгваме!
– Ти тръгвай. Аз оставам.
– Невъзможно е! Няма да ти позволят да останеш, а ще забранят и на мен да идвам. Облечи се веднага!
– Гледай каква купчина парцали. Планина от дрехи. У дома винаги са мокри. Не помня някога да съм бил със сухи дрехи.
– Така е. А тук житото вдишва влагата от дрехите още в първата секунда.
– Платът шуми различно. Мирише различно. Забелязал ли си как олекват дрехите, когато не са прогизнали?
– Да, маковете се обръщат към нас и изпиват студа, който носим, изпиват кишата от ботушите и снега от раменете, всичко изпръхва, а те продължават да изтеглят влага от самите ни тела, студа от костите…
– Искам маковете да ме изпият, слънцето да ме превърне в прах и пепел, маранята да ме разнесе…
– Не става. Стига. Тръгвай. Моля те. Умолявам те.
– Не искам.
– Утре пак ще се върнем.
– Обещаваш ли?
– Заклевам се.
– Хайде.
Двамата ловци се изправиха рязко и бързо се увиха в тежките си дрехи, грозно червенеещи под яркото небе.
Прескочиха рамката на пламтящия пейзаж на Ван Гог.
И се върнаха на мястото си в картината на Брьогел.
Точно преди музеят да отвори.

Go Out of the Picture!

„I won’t do it.“

„My, you will! You know the rule.“

„I don’t want to go out. Every time I force myself to go out and it breaks my heart. But this time – no!“

„Please. If we are late, I dare not think about the consequences.“

„Anything can happen!“

„Yes … We may not be able to go back home.“

„Who wants to go back home?“

„They can see us here … It’ll be a scandal. Immigrants in France! It’s so irresponsible. Come on, gather yourself!“

„No.“

„Please. Don’t you like us coming here – just us? I cannot lose that.“

„I only live for these hours. The rest of the time I live in vain.“

„I know. I live in vain, too. It chills my blood thinking that after a while I am going to be on the slope again. The same dogs. The same houses.“

„I beg you: let’s stay!“

„We cannot. Certainly, it’s a miracle that we are able to come here at all!“

„Let’s stay.“

„No.“

„I cannot leave the sun. The sun won’t let me! The bright horizon flickers and the sky is a white-glowing sheet of metal. I want to be a snake. I can lie forever on the dry soil and soak up its heat, my eyes staring in the sun till they get blind.“

„Why are you undressing?! We’re leaving!“

„You may leave. I’m staying.“

„It is impossible! Not only they won’t let you stay, but also will forbid me to come. Dress up right away! “

„Just look – such a pile of rags. A mountain of clothes. At home they are always wet. I don’t remember ever having been with dry clothes. “

„That’s right. And here the wheat takes up the moisture from the clothes in the first second.

„The cloth rustles differently. Smells differently. Have you ever noticed how light your clothes are when not soaked up?

„Yes, the poppies turn to us and drink the cold we carry, they drink the slush from our boots and the snow from our shoulders; and everything becomes dry and yet they continue to draw the moisture from our bodies, the cold from our bones … “

„I want the poppies to drink me, the sun to turn me to dust and ashes, the haze to scatter me about…“

„Things won’t happen that way. Enough. Go away. Please. I beg you. “

„I don’t want to. “

„We’ll come back tomorrow again. “

„Do you promise me? “

„I swear. “

„Come on. “

The two hunters sprang up on their feet and quickly wrapped themselves in their heavy clothes, ugly reddish under the bright sky.

They jumped over the frame of Van Gogh’s flaming landscape.

And they returned to their place in the picture of Bruegel.

Just prior to the museum’s opening hour.

Облакът

– Какво? Нищо не чувам! – Крета осъзна с интерес, че наистина не чува нищо конкретно, в това число и собствения си глас, заради шума, който се плискаше и ги заливаше отвсякъде. Всички крещяха, наблизо и далеч, високо и ниско, силно и още по-силно. Получаваше се писклив грохот, бучене, гъсто като нилска тиня, трошливо като засъхваща пръст и тежко като ръката на фараона.
Крета стисна Рами за хлъзгавата лапка и го повлече към тяхното място.
В плиткото водата се тресеше и подскачаше от безброя жаби и от грохота, който те създаваха. Нито една от жабите не й беше позната. Сякаш извираха от водата, изникваха от пръстта, капеха от храстите – и всички викаха, блъскаха се, търсеха семействата си, настъпваха се и се караха. Суматохата беше неописуема.
Крета осъзна, че също вика, „Рами, бързо, ела!”, но гласът й потъваше в общата врява като капка вода в пясък.
Рами явно разбра накъде го води, защото изскочи напред и започна да пробива път през тълпата, без да изпуска лапичката й.
”Рами е прекрасен. Безупречен.” – дори в този ужасен момент Крета усети прилив на гордост и любов при вида на копринения му гръб, мощните крака и красивата му шарка.
”Аз съм най-щастливата жаба.” – обобщи тя.
Стигнаха до обърнатата кошница, която бяха открили преди време. Затрупана с няколко слоя наносна кал, почти вкаменена, тя приличаше на объл камък, дотъркалян от прилива, но от едната й страна имаше пролука и ако някой се пъхнеше отдолу, щеше да открие тъмно и закътано влажно местенце.
Рами и Крета влязоха. Тук звукът беше малко по-приглушен. Притиснаха се един в друг и постояха така. Крета проговори първа, с уста, притисната към ухото му.
– Знаеш ли какво става?
– Никой не знае.
– Изведнъж взеха да идват отвсякъде. Реката ли ги носи?
– Не е от нея. Говорих с един, беше много объркан. Твърди, че идва от долното течение.
– Как, плувал е срещу водата?
– Дори не бил плувал. Нещо го понесло.
– Какво нещо?
– Нещо! Видял как всички излизат и тръгват, мало и голямо, всички, нещо ги понесло и ги захвърлило тук.
– Нищо не разбирам. Рами, страх ме е.
– И мен. Нещо става.
– На кого е притрябвало да събира всички жаби от поречието на Нил точно тук, в нашата долина?
– Става дума за милиарди. Не съм чувал друг път за такова нещо.
– Рами, Рами, да останем тук. Ще ни стъпчат, реката не ни побира, страх ме е.
– Ще стоим тук до последно. Тихо. Тихо.
Рами прегърна още по-силно Крета. Дъхът им беше бърз и сух, сърцата им се блъскаха едно в друго. От могъщия тътен, който идваше от всички посоки, дори изпод земята, езиците им пресъхнаха, а очите им сякаш щяха да се пръснат.
Изведнъж кошницата се отлепи от калта и отхвърча.
Някаква сила вдигна Рами и Крета, откъсна ги един от друг, запремята ги нагоре сред плътна струя от жаби, които се издигаха нагоре и ръсеха капки вода, сгъстяваха се още, лакти до лакти, очи до очи, струпваха се в небето, туптящ, ревящ, ужасяващ буреносен облак от жаби, надвиснал над Гиза.

The Cloud

„What? I hear nothing! Kreta realized with some mild interest that she really didn’t hear anything specific, including her own voice, because of the noise that splashed about and poured over them from everywhere. All screamed: near and far, high and low, strongly and even stronger. The result was a shrill thunder; a rumbling, thick as the Nile mud, crumbly as drying soil and heavy as the Pharaoh’s fist.

Kreta squeezed Rammi’s slippery pad and started dragging him to their place.

In the shallows the water shivered and quaked from countless frogs and from the thunder that they were creating. Kreta knew none of the frogs. It seemed that they gushed out of the water, grew out of the mud, dripped from the bushes – and they all shouted, dashed one into another, looked for their families, trod on each other’s feet and quarreled. The bustle was indescribable.

Kreta realized that she was also crying, „Rammi, come, quickly!“ but her voice sank into the general commotion like a drop of water in dry sand.

Rammi apparently understood where she was taking him, for he leaped forward and started breakng way through the crowd without losing hold of her pad.

Rammi is wonderful. Impeccable. Even in this terrible moment, Kreta felt a rush of pride and love at the sight of his silky back, his powerful legs, and his beautiful pattern.

I am the happiest frog, she thought to herself.

They reached the reversed basket they had discovered some time ago. Buried beneath several layers of alluvial dirt, almost fossilized, it looked like a rounded stone brought here by the tide, but it had a gap on the side, and if someone slid beneath it, he would find a dark, sheltered wet place.

Rammi and Kreta slid in. The sound was a little muffled here. They pressed against one another and stood that way. Kreta spoke first, her mouth pressed against his ear.

„Do you know what’s going on?“

„No one knows. “

„Suddenly they started appearing from all directions. Does the river carry them? “

„It’s not the river. I spoke to one of them, he was very confused. He claims to be from the lower stream.“

„How did he swim against the current?“

„He did not even swim. Something carried him away. “

„What kind of thing? “

„Just something! He saw everyone – all and sundry – coming out and leaving: something carried them away and threw them here. “

„I don’t understand even a bit of this. Rammi, I’m afraid. “

„Me too. Something’s going on. “

„Who needs to collect all the frogs from the Nile Valley right here, in our valley?“

„There’re billions of frogs. I have never heard about such an incident before. “

„Rammi, Rammi, let’s stay here. They will trample us, the river is too small for that many frogs, and I am so afraid. “

„We’ll stay here till the last moment. Hush. Hush. “

Rammi hugged Kreta even tighter. Their breath was quick and dry, their hearts pounding in unison. From the mighty rumble that came from all directions, even from beneath the earth, their tongues dried up, and their eyes were about to pop out.

Suddenly the basket pulled away from the mud and flew off.

Some force lifted Rammi and Kreta, pulling them apart, tossing them upward in a dense jet of frogs, which rose up, waterdrops sprinkling from their bodies, pressing into each other more and more, elbows to elbows, eyes to eyes, crowding the sky: a throbbing, roaring, terrifying stormy cloud of frogs hanging over Giza.

Dear Reader,

if you would like to have access to all contents of this ARIEL issue,

we ask you to donate 5,- € to the account mentioned below.

You may want to join the poetry society LitPro Würzburg e.V. and receive free access to all contributions

(texts, podcasts, video clips) of each ARIEL issue for one year. In this case please transfer the annual membership fee of 10,- € to the account mentioned below.

 

LitPro Wuerzburg e.V., Sparkasse Mainfranken Wuerzburg,

IBAN: DE67 7905 0000 0047 6775 39

SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn Sie Zugang zu allen Inhalten dieser ARIEL-Ausgabe haben möchten, bitten wir Sie um

eine Spende von 5,- € auf das unten genannte Konto.

Sie können aber auch dem Förderverein LitPro Würzburg e.V. beitreten und erhalten dann zu allen Beiträge

(Texte, Podcasts, Videoclips) aller ARIEL-Ausgaben für ein Jahr lang kostenfreien Zugang.

In diesem Falle überweisen Sie bitte den Jahresmitgliedsbeitrag von 10,- € auf das untengenannte Konto.

LitPro Wuerzburg e.V., Sparkasse Mainfranken Wuerzburg,

IBAN: DE67 7905 0000 0047 6775 39

SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU

EDITORIAL
MUSEUM

Warum Ariel? Warum Multilingual?
Why Ariel? Why Multilingual?

POETRY
/ SCHWERPUNKT

Here, you find poems
both related and unrelated
to the issue’s main topic

FICTION
PORTRAIT

Here, you find
short pieces of prose

ESSAY
INTERVIEW

Here, you find
the essays

REVIEW
ESSAY

Here, you find reviews of newly
published poetry books

PORTRAIT
DISCOURESE

Visit the Portrait
Site

INTERVIEW
REZENSIONEN

Read an
actual interview

DISCOVERIES
OPTOART

Read on new
Discoveries

OPTOART
OPTOART

Visit the
opto-artistical section