Poetry
MARCEL KEMADJOU NJANKE (CAMEROON)

Marcel Kemadjou Njanke liest »Erotisches Treffen der Früchte«

English version

Camfranglish version

MEDUMBA & ENGLISH TEXT: M. KEMADJOU NJANKE GERMAN TRANSLATION: A. ESPERER

Koŋdə̌ tαmtʉ

Cû tankə̂ ’ mɛ̀nnyǎŋtu lô’ mfì’ α̂ nùm tαmtʉ.
Lǒ’ nkə̀ku zə a bə nswə’ nə̀ta’ mαndùm nα, Ndô’ ndaŋtə cə’ yi.
Ò à’ yən: cə’ à’ zwǐ mbα̂ tɔ̀ tαm tɔ̀matɔ zə̀ bo kə̂ b kàm bαhα lα.

Zwǐ yù lα.

Mɛ̀nmbaŋndα soŋ α mbə
nkə̀ku tǎ, njumə,
mbə à’ kǎg mfaŋ cə’-tɔ̀matɔ,
mbə kə̀d-kə̀lɔ̀ mə̀ba bɛ̂n mbwɔ̂.

A bwɔ̌ .

Ndǎ’ndʉ ntsə̌ tɔ̀matɔ
kə mìtə̀ kə di a?
Mə̀bwɔ̂ mə̀bwɔ kə̀lɔ̀ mə̀ba
kə bə’tə̀ kǎmkàm kə di a ?
Kὰ nə̀ bǐ ntʉ̂ m ntsə̌ tɔ̀matɔ lô.

Nga, nkə̀ku bwɔ̌ nə̀shù
tɔ̀matɔ à’ fintə ntsə mi fa
ndô’ ntamtə bô ləm tsə
mbə ncʉ̌ bǎm ghʉ̂ mulə, mûd
bα̂ tənntsə zə bo kαb α̂ kαb lα.

A yi lα.

Nzwi α̌m kɔ̌
Tαm sə tʉ̂ tənntsə bə̂ nkəd lα.
A mbə: a bə ngʉ̂ a kə nkwimtə
bàm sə ngə̀laŋ zə̀ a bə̂ jʉm nα, ngə̀laŋ zə̀ ntubu mαm
bə̂ nyâŋ sa bô bednǐ
nùm ngùb bàm sə lα
kə na’ ncogtə tɔ̀ sə
bα ndʉ a bə α̂ ngag
zə ncùsaŋ cwɛ̌ d ngʉ̂ sa bo yi lα.

mə cob yα yi mbə:

nga, bǎmnjʉm bə α̂ tà’
tαmntsə sə a cwɛ̌ d yagtə mba’
nǔmmbə̂ mbu mαm nâ’ nkə yα nk ̌ɔ
nə̀ tomtə α̂ ndǎ’ntαmnyὰmdiaŋ
mi à bə̂ ntʉ i lα.

Nzwi α̌m zwì αm
a sǒŋ nyǎŋkù αm
a ya αm
ndǎ’ndʉ bαg fǎ ncù cαgə.

Erotic Meeting of Fruits

They said: sex stuff concerning human beings imitates fruits. Take for instance the sugar cane descending between the legs, take it and tease the quim.
You will see: the quim will laugh like the inside part of a to-mato
that has been cut into two.

Laugh as well.

The neighbour told me that
the sugar cane is hard, so dry,
that it will damage the quim-tomato,
that a dick-banana is better.

Good.

But won’t the tomato’s water
dry, itself, will it?
Besides won’t the banana
itself break into pieces, will it?
What of the risk of drowning in the tomato water.
No, sugar cane is so tasty
the tomato will suck all its water
mix it with its blood
and suddenly the belly will be swelling, swelling
becoming a gourd turned down.

Well.

My wife likes
the fruit that calabash-tree bears. She said: this fruit reminds her
of her belly when she is pregnant, when my fingers
dance with tenderness
over its skin
nibbling her navel
as if it was a hazelnut
the beak of a bird is playing with.

I told her like this:
no, her pregnant belly is a
watermelon that is taking revenge
because my hands only liked
to play with the grapefruits
standing on her bust.

My wife laughed at me,
she played with the hair on my foot
I felt pain
but our lips met.

Erotisches Treffen der Früchte

Sie sagten: Sexkram des Menschen imitiere Früchte.
Nimm zum Beispiel das Zuckerrohr, das zwischen den Beinen herunterhängt,
nimm es und neck die Möse damit.
Du wirst sehen:
sie wird lachen wie der innere Teil
einer Tomate,
die in zwei Hälften geschnitten wurde.

Lach auch.

Der Nachbar sagte mir, das
Zuckerrohr ist hart, so trocken,
dass es die Tomatenmöse beschädigt,
dass die Schwanzbanane besser ist.

Gut.

Aber, wird das Wasser der Tomate nicht
selbst austrocknen? Etwa nicht?
Außerdem, wird die Banane nicht
in Stücke brechen? Etwa nicht?
Was ist mit der Gefahr, zu ertrinken im Wasser der Tomate?
Nein, das Zuckerrohr ist so lecker,
die Tomate wird ihr ganzes Wasser aufsaugen
es mischen mit ihrem Blut
und plötzlich wird ihr Bauch anschwellen, anschwellen,
ein umgestülpter Kürbis werden.

Nun, meine Frau mag
die Frucht, die der Kalebassenbaum trägt.
Sie sagte: Diese Frucht erinnere sie
an ihren Bauch, wenn sie schwanger ist,
wenn meine Finger
in Zärtlichkeit über ihre Haut tanzen
und an ihrem Nabel knabbern
als wäre es eine Haselnuss,
mit der der Schnabel eines Vogels spielt.

Ich habe das zu ihr gesagt:
Nein, ihr schwangerer Bauch ist eine
Wassermelone, die Rache nimmt,
denn meine Hände mochten nur
mit den Grapefruits spielen
auf ihrer Brust.

Meine Frau lachte mich aus
spielte mit den Haaren an meinem Fuß
und ich fühlte Schmerzen
aber unsere Lippen trafen sich.